Obchodní podmínky

Provozovatelem webových stránek www.rozvozpizzy.eu (dále jen “Portál”) je společnost F2G czech, s.r.o., se sídlem Horní Rožínka 2, PSČ 592 51, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně, oddíl C, vložka 67010 (dále jen “Provozovatel”). Provozovatel vydává tyto:

Ochrana osobních údajů

1. Provozovatel si vyhrazuje právo požádat Návštěvníka o uveřejnění některých osobních údajů za účelem dalšího zpracování (např. marketingové kampaně, organizace aktivit v rámci loajality programu).

2. V takovém případě, bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3. Návštěvník poskytnutím uvedených osobních údajů souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, který Návštěvník v konkrétním případě vyplnil či, které byly o Návštěvníkovi získány v rámci přihlášení na portálu Provozovatele.

4. Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Návštěvník může kdykoliv písemně na dostupných kontaktních místech uvedených na portálu Provozovatele požádat o vymazání osobních údajů nebo jejich opravu.

5. Návštěvník, který poskytl svou e-mailovou adresu souhlasí, aby mu Poskytovatel zasílal obchodní sdělení e-mailem. Tyto obchodní sdělení se budou týkat obchodní činnosti Poskytovatele.

Ostatní ustanovení

1. Provozovatel neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost informací zveřejňovaných na Portálu. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Portálu.

2. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah příspěvků diskusní skupiny a uživatelských komentářů. Provozovatel si vyhrazuje právo příspěvky, jejichž uveřejnění by mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu nebo které by porušovaly nebo mohly porušit práva a právem chráněné zájmy třetích osob, z portálu odstranit. Provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody, které by vznikly nebo mohly vzniknout osobám, které takový příspěvek uveřejnily.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit diskusní příspěvky a komentáře, které jsou v rozporu s právem na ochranu osobnosti a s dobrými mravy (vulgární příspěvky, osobní invektivy) a další nevhodné a nesouvisející příspěvky.

Závěrečná ustanovení

1. Vztahy, které neupravují tyto Obchodní podmínky, se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014.